Typ President

Typ President

Name

Year

Mahaveer Chand Bhandari

1971-74

Rajkumar Bardia

1974-76

Mahendra Kumar Banthia

1976-84

Mayur Kumar Baradia

1984-86

Nirmal Kumar Baradia

1986-91

Kranti Kumar Dugar

1992-93

Himmat Mal Dosi

1993-94

Shanti Lal Golecha

1994-96

Navratan Mal Nakhat

1996-97

Daulat Daga

1997-98

Rajendra Banthia

1998-99

Pradeep Dosi

1999-2000

Pratap Hirawat

2000-01

Rajkumar Dugar

2001-02

Shanti Lal Hirawat

2002-03

Avinash Nahar

2004-05

Naresh Kumar Mehta

2005-06

Mahendra Tater

2006-07

Laxmi Kant Kothari

2007-08

Ashok Kumar Baid

2008-09

Sudhir Chordia

2009-10

Surendra Kumar Sethia

2010-12

Vikash Jain

2012-13

Rakesh Baradia

2013-14

Sameer Babel

2013-14

Amit Surana

2014-15

Ajay Nagori

2015-16

Gautam Mehta

2016-17

Sanjay K Chopra

2017-18

Sanjeev Kothari

2018-19

Shreyansh Parakh

2019-20

Shreyansh Bengani

2020-21

Rajesh Kumar Chhajer

2021-22